Skip to content

Whisper Wind – Rûzje Wyn – Fluister Wind

Triptych (3 shorts) based on Frisian poems

by Ester Eva Damen esterevadamen.nl

in collaboration with Tsead Bruinja, Nynke Laverman, Elmar Kuiper

Hok fan rou/Barn of Loss

with Tsead Bruinja

Hok fan rou, Aksint, Folder op Funda, Bêd

Poems   Tsead Bruinja

Translation   Michele Hutchison

Fuort, Boarne

Music  Arnold de Boer ZEA

Actors   Robin Bodde, Janneke Boonstra, Farah en Amel Griffioen, ‘Grutte’ Jacob de Haan, Mera Hofstra, Idske Koen, Ivan Ryan, Marc en Nynke van der Veen

As de Fisken/As the Fish/As de Fisken

Voice, lyrics  Nynke Laverman

Music  Nynke Laverman & Sebastiaan Koolhoven

Translation   Willem Groenewegen

Sanderling                

Music, percussion, electronics   Sytze Pruiksma

Minskewolf /Humanwolf

with Elmar Kuiper en Rienk Nicolai

Poems   Elmar Kuiper

Translation   David Colmer

Grut Lankum  

Tigers fan Greonterp

Guitar, synthesizer, theremin   Gerben Gerbrandy

Voice   Elmar Kuiper

Base, voice  Leo Smit

Drums   Arnold Strikwerda

Guitar, voice   Hedser Tijtsma

Camera   Bert Oosterveld

Camera Fryslân DOK   Bert Oosterveld, Ester Eva Damen

Editing   Srdjan Fink

Sound, Sound design   Tom de Groot

Sound editing and mixing   Srdjan Fink, Tom de Groot

Graphic design Melle Hammer

Assistance   Joris Berger

Colour grading   Petro van Leeuwen

Advice   Peter Delpeut

Editorial Fryslân DOK   Piter Tjeerdsma

Productionhouse stage presentation  Explore the North

Producer  De Productie   Annemiek van Gorp, René Goossens

Concept, direction   Ester Eva Damen

Ester Eva Damen makke yn gearwurking mei Elmar Kuiper, Tsead Bruinja

en Nynke Laverman trije koarte films ûnder de titel  Rûzje Wyn

Ester Eva Damen made three short films collaboration with Elmar Kuiper, Tsead Bruinja and Nynke Laverman with the title  Whisper Wind

Tank oan, thanks to

Fogelsangh State, Het Fries Film Archief, Het Lage Noorden, Stichting la Jetée,

Speelpark Sybrandy, Tresoar

Prem Scholte Albers, Gon Ariëns & Arie Teunissen, By Jans B&B, Tjalling de Boer, Jellie de Boer, Arnold de Boer ZEA, Janneke Boonstra, Manon Borst, Ernst Bruinsma, Famke, familie Holtrop, Ansieto Hoogterp, Jamila Jarir, Brecht Kuiper, Marco Tadema, Teake Oppewal, Rolf Orthel, Floris Paalman, Tineke Pot, Joram Schaap & Isabel Camps Palau, Digna Sinke, Remko Smids, Smûk Recreatie, Dick Tuinder, Johan de Vries, Leonie en Auke de Vries, Bonne van der Wal, Lies van de Wiel, Syds Wiersma, Wobbe Zwart  en in protte oaren and many others

Dit projekt is makke mei stipe fan

This project is made possible with the support of

Douwe Kalmastifting, Explore the North, Feitsmafûns, Fonds 21,

de Gemeente Leeuwarden, het Nederlands Filmfonds,

Omrop Fryslân, Stifting Arjen Witteveen Fûns, Stifting FLMD

 

De makkers hawwe besocht om alle rjochthawwenden fan it brûkte byldmateriaal te efterheljen. Mochten persoanen of ynstânsjes lykwols fan betinken wêze dat rjochten net honorearre binne, dan kinne se har ta de produsinten rjochtsje

The producers have made every effort to trace all rights holders to the fragments used in this film. Those who believe they can assert rights are requested to contact the producer

 

Deel 1 – Hok fan Rou – i.s.m. Tsead Bruinja

Deel 2 – As de Fisken – i.s.m. Nynke Laverman

Deel 3 – Minskewolf – i.s.m. Elmar Kuiper

The Frisian poets Tsead Bruinja, Nynke Laverman and Elmar Kuiper use Frisian, English and Dutch in their work. Film director Ester Eva Damen created a series of visual narratives with them, each centered around a Frisian poem. Ester Eva lived part of her childhood in Friesland. She returned with the camera to reconnect with the landscape and people. Listening to Frisian language brought back forgotten feelings.

Tsead Bruinja lives and works in Amsterdam. He was Poet laureate in 2019 and 2020. Ester Eva shared her memories of barn parties in the Frisian countryside with him. This resulted in a poem and the film Hok fan Rou.

Nynke Laverman is a singer and theater maker. Ester Eva was inspired by a song text by Nynke: Kom as de fisken / calm mei iepen eagen / sûnder seare wurden. (Come like the fish / calm with open eyes / without sore words). As de Fisken was created with dancer Sabrina Huth.

Elmar Kuiper is an artist, poet and musician. He worked for many years in a psychiatric institution. Elmar’s poems about his time resulted in the performance and film Minskewolf with bilingual actor Rienk Nicolai.